Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Algemene voorwaarden & privacy verklaring 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

WvO: Waarde voor Organisaties de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van WvO, respectievelijk haar rechtsopvolgers.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen WvO en opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WvO en een opdrachtgever, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de door WvO uitgebrachte offerte.

 3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WvO, voor de uitvoering waarvan door WvO van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door WvO schriftelijk zijn erkend.

 5. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met WvO gesloten overeenkomsten kunnen door opdrachtgever niet dan met toestemming van WvO aan derden worden overgedragen.

 6. Indien WvO met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 7. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. De offertes van WvO worden schriftelijk uitgebracht. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie verstrekt.

 2. Tenzij anders vermeld zijn de aanbiedingen van WvO vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan desondanks door WvO worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf werkdagen.

 3. Overeenkomsten waarbij WvO partij is, gelden eerst als gesloten:

 4. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

 5. nadat de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door WvO gedaan aanbod is ontvangen door WvO;

 6. bij mondelinge overeenkomst door overhandiging van administratie-, boekhoud- en of fiscale dan wel andere te verwerken bescheiden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

 7. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging door WvO van de mondelinge afspraken, geeft de inhoud van de door WvO toegezonden factuur de inhoud van de overeenkomst weer, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de inhoud van de factuur betwist.

 8. WvO behoudt zich bij cursussen met open inschrijving het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de cursus te annuleren, zonder dat dit tot een schadevergoedingsverplichting voor WvO leidt. Betrokkenen worden van tevoren over een dergelijke annulering ingelicht. Tevens behoudt WvO zich het recht voor om cursusgroepen samen te voegen en om (zonder opgave van redenen) enige open inschrijving te weigeren.

 9. Indien WvO tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en zij daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, wordt het meerwerk geacht te zijn geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever tegen de gebruikelijke door WvO gehanteerde prijzen en tarieven.

 10. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

   

  Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 11. WvO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap uitvoeren. WvO zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting";

 12. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WvO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 13. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WvO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WvO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WvO zijn verstrekt, heeft WvO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 14. WvO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WvO is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 15. Indien door WvO of door WvO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 16. WvO en opdrachtgever maken, voor zover van toepassing, afspraken over de vereisten aan, het reserveren van en de betaling van de benodigde trainingsaccommodatie.

 17. Het is WvO toegestaan de locatie en het tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen, mits zij dit tijdig met opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 24 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

 18. Opdrachtgever vrijwaart WvO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

   

  Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 19. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 20. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WvO zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 21. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal WvO opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WvO daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 22. Indien een wijziging opdracht leidt tot annulering van reeds gereserveerde accommodaties, dan komen deze annuleringskosten steeds voor rekening van de opdrachtgever.

   

  Artikel 6: Annulering en beëindiging

 23. < >artijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificatie. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door opdrachtgever, blijft deze in dat geval de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, verminderd met de kosten, die door WvO als gevolg van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst worden bespaard.

  Beëindiging door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

 24. WvO zal van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 25. WvO behoudt bij beëindiging aanspraak op betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij – voor zover van toepassing - de opdrachtgever het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zal worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

 26. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen een en ander onder voorbehoud van rechten.

 27. Annulering van een cursus door opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus, nadien en tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever 14 dagen of korter voor aanvang, of na aanvang van de cursus annuleert, behoudt WvO zich het recht voor 100% van de verschuldigde cursuskosten in rekening te brengen.

 28. Indien een deelnemer niet aan een training of andere activiteit kan deelnemen, dan is vervanging door een gelijkwaardige deelnemer toegestaan.

 29. Bij aanmelding/inschrijving via onze internetsite heeft de cursist het recht om de overeenkomst gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Als de cursist reeds een bedrag betaald heeft, zal WvO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

   

  Artikel 7: Uitvoeringstermijn

  1. Een overeengekomen termijn van aanvang, uitvoering van de opdracht, en/of levering van de zaken geldt nimmer als fatale termijn, ook niet indien deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard.

  2. Bij niet tijdige voltooiing van de opdracht is WvO eerst na ingebrekestelling in verzuim.

    

   Artikel 8: Tarieven en kosten van de opdracht

 30. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen worden in de offertes specificaties aangegeven voor de advies-, opleidings-, coaching- of de mediation werkzaamheden en kosten voor de reisuren. Voor zover secretariaatskosten, organisatie, reis- en verblijfskosten, materiaal, inleiders, informatiestands, vertaal- en tolkkosten en dergelijke niet in de tarieven inbegrepen zijn, worden ze afzonderlijk doorberekend.

 31. Indien voor de uitvoering van de opdracht het gebruik van apparatuur (zoals videoapparatuur) of het inzetten van een specialist (zoals een actuaris, jurist, accountant, acteur) nodig is, worden de kosten hiervan doorberekend aan de opdrachtgever, conform de factuur die door die derde is verzonden.

 32. WvO is voor alle activiteiten BTW-plichtig.

 33. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is WvO gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

 34. Indien zich na het uitbrengen van onze aanbieding wijzigingen in een der prijsbepalende factoren voordoet, heeft WvO het recht, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen, haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen, tenzij vaste prijzen zijn overeengekomen.

 35. De reis- en verblijfskosten en eventuele andere extra kosten voor een in het buitenland uit te voeren opdracht komen voor rekening van opdrachtgever.

 36. Betreft het een dienst aan een buitenlandse opdrachtgever, dan komen de eventuele (betalings)transferkosten voor rekening van opdrachtgever. Het bedrag dat in euro's dient te worden betaald wordt schriftelijk vastgelegd.

   

  Artikel 9: Betaling

 37. < >vO  is gerechtigd te factureren direct na de opdrachtverlening of aanmelding voor een trainingsactiviteit met een open inschrijving, dan wel na uitvoering van de gehele opdracht of een gedeelte ervan.

  WvO is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen en niet eerder dan na betaling van dat voorschot uitvoering aan de opdracht te geven.

 38. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening, op een door WvO aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 39. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen 14 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 40. < >ndien een opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

  In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van WvO op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 41. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

   

  Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 42. Alle door WvO geleverde zaken en nog te leveren zaken, daaronder eventueel mede begrepen begrotingen, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van WvO totdat alle vorderingen die WvO op opdrachtgever heeft of zal krijgen volledig zijn betaald. Zolangde eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 43. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is WvO gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt WvO reeds nu onherroepelijk om de plaatsen waar de geleverde zaken zich bevinden, te betreden.

   

  Artikel 11: Incassokosten

 44. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

 45. Indien WvO hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

   

  Artikel 12: Onderzoek, reclames

 46. Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden gemeld aan WvO. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WvO in staat is adequaat te reageren.

 47. Indien een klacht gegrond is, zal WvO de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 48. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal WvO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel “Aansprakelijkheid”.

   

  Artikel 13: Opschorting en ontbinding

  1. WvO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

   -     opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
   -     na het sluiten van de overeenkomst WvO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
   tekortkoming haar rechtvaardigt;
   -     opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

  2. Voorts is WvO bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WvO op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WvO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. WvO behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien WvO aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1. genoemde verplichting, heeft Wvo het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

   

  Artikel 15: Aansprakelijkheid

 3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen hierna, is WvO slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst tot ten hoogste het bedrag dat met de opdracht is gemoeid.

 4. In afwijking van hetgeen onder 1. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.

 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  -     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  -     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WvO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan WvO toegerekend kunnen worden;
  -     de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. WvO is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

 7. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is WvO nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds vrijblijvend gegeven op grond van de bij WvO bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij WvO steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

 8. WvO is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergeschikten of derden die in het kader van de uitvoering van het met opdrachtgever overeengekomen project, door WvO zijn ingeschakeld.

 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WvO of zijn ondergeschikten.

   

  Artikel 16: Vrijwaringen

 10. Opdrachtgever vrijwaart WvO voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten op door opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 11. Indien opdrachtgever aan WvO informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

   

  Artikel 17 Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht

 12. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er - voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten - van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij WvO verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient opdrachtgever op verzoek van WvO de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken.

 13. WvO is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom.

 14. De door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende beveiligd opgeslagen.

 15. WvO is gerechtigd de zaken die zij van opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens WvO heeft voldaan, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

   

  Artikel 18 Risico-overgang

 16. Tenzij WvO grove onachtzaamheid kan worden verweten, rust op haar geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van door opdrachtgever verstrekte informatie en/of administratieve bescheiden.

 17. Het risico van beschadiging of vernietiging zowel tijdens opslag als tijdens vervoer of verzending komt geheel en al voor rekening en risico van opdrachtgever.

 18. Opdrachtgever vrijwaart WvO voor alle aanspraken van derden ter zake.

   

 

 

Artikel 19: Overmacht

 1. De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WvO geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor WvO niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WvO worden daaronder begrepen.

 4. WvO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat WvO zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 5. Voor zoveel WvO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WvO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

   

  Artikel 20: Geheimhouding

 6. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.

 7. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van informatie, afkomstig van de opdrachtgever.

 8. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WvO gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WvO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WvO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

   

  Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 9. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt WvO zich de rechten en bevoegdheden voor die WvO toekomen op grond van de Auteurswet.

 10. Modellen, technieken, instrumenten, software en/of didactische methoden, die zijn gebruikt tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van een opdracht zijn en blijven eigendom van WvO. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van WvO. Zonder voorafgaande toestemming zal geen gebruik worden gemaakt van de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van WvO voor het trainen, opleiden, adviseren en begeleiden van medezeggenschapsorganen en leden van die organen; evenmin mag een en ander worden doorverkocht voor welk doel dan ook

 11. WvO behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  Artikel 22 Niet-overname personeel

  Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met WvO, medewerkers van WvO of van ondernemingen waarop WvO ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

   

  Artikel 23: Geschillen

  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter van het arrondissement te Arnhem. Niettemin heeft WvO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

   

  Artikel 24: Toepasselijk recht

  Op elke overeenkomst tussen WvO en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

   

  Artikel 25: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Arnhem, onder nummer 53223195.