Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Ondernemingsraad en medezeggenschap

 

WvO-vanwaarde adviseert, traint en begeleidt ondernemingsraden en andere teams in arbeidsorganisaties.

Voor u als voorzitter, secretaris of lid van de Ondernemingsraad geldt dat u met uw team doelen wilt stellen en realiseren. Doelen die van belang zijn voor de onderneming én voor uw achterban.

Om doelen te stellen en te bereiken is een goede samenwerking, zowel onderling in de ondernemingsraad, als met de bestuurder en medewerkers essentieel. Bij goede samenwerking horen afspraken, houding en gedrag.

OR Advies:

Snel gedegen advies en oplossingen voor ondernemingsraden

Ondernemingsraden krijgen vaak advies- en instemmingsaanvragen, waarbij zij behoefte hebben aan deskundig advies. Daarnaast zijn er ook veel andere kwesties waarbij OR advies van een extern deskundige nuttig is. Hieronder volgt een kort overzicht.

Onderwerpen voor OR advies

Onderwerpen voor extern OR advies zijn onder meer:

 • Adviesaanvragen over o.a. reorganisatie, fusie, investeringen
 • Instemmingsaanvragen over o.a. roosters, ziekteverzuim, arbodienst
 • Anticiperen op strategie
 • Beoordelen van financiële cijfers
 • Indienen van een initiatiefvoorstel
 • Omgaan met geheimhouding
 • Besluitvorming in de ondernemingsraad
 • Ontwikkelen van een nieuwe medezeggenschapsstructuur
 • Relatie met de bestuurder
 • Relatie met de Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht)
 • Relatie met de achterban
 • Sociaal Plan

OR trainingen:

WvO-vanwaarde begeleidt en ondersteunt ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en bestuurders met vraagstukken over medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. WvO-vanwaarde biedt ontwikkeltrajecten in maatwerk aan. Een effectieve en efficiënte aanpak die zich kenmerkt door een combinatie van verschillende leervormen zoals onderwijsleer gesprek, coaching on the job. 
We bieden Maatwerktrainingen maar ook OR-trainingen op het gebied van financiën, arbo, wetgeving HR thema’s en vraagstukken rond functioneren en vaardigheden ontwikkeling.

Onze trainingen typeren zich in praktijkgerichtheid, goede analyses en wij realiseren zichtbare verandering en meetbare resultaten. Op deze manier halen wij het beste uit uw OR en organisatie!

Interim Ambtelijk secretariaat

Professionele ondersteuning

In welke situaties kan een Ambtelijk Secretaris ondersteunen en/of begeleiden?

 • Ondersteuning van dagelijkse secretariële en organisatorische aspecten van de ondernemingsraad (notuleren, organiseren, plannen, archiveren etc.).
 • Bijvoorbeeld bij een advies- of instemmingstraject, waarbij behoefte is aan begeleiding van het proces door een professional die ook kennis heeft van de wet- en regelgeving.
 • Ook kan het zijn dat de OR nieuw is en op zoek is naar het nemen van de juiste stappen in de juiste volgorde. Waardoor het OR werk structuur krijgt en de OR zo inzicht krijgt in de rechten en plichten en de praktische aanpak hiervan.
 • Misschien doet de OR het werk al sinds jaar en dag op dezelfde wijze en vraag je je af of dit nog wel past binnen de organisatie. Mary kan dan helpen bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en inzicht geven in de eigen behoefte.
 • De secretariële processen van de ondernemingsraad hebben optimalisatie nodig.
 • Ondersteuning van de Ambtelijk Secretaris. De Ambtelijk Secretaris is vaak een solofunctie binnen een organisatie, waarbij je soms behoefte hebt om met iemand te sparren over je functie en hoe je deze invult. Omdat Mary heel goed weet hoe lastig dit soms kan zijn, niet alleen hoe je de functie invult maar ook hoe je jezelf positioneert, kan zij jou als Ambtelijk Secretaris helpen door samen te zoeken naar wat bij jou past en waarbij je van toegevoegde waarde bent voor de OR.
 • Coachen en begeleiden van voorzitters, secretarissen en OR-leden.
 • De Ambetlijk secretaris is voor de ondernemingsraad een informatiebron voor OR-leden en bestuurder op gebied van wet- en regelgeving
 • Wil je meer weten of verkennen welke mogelijkheden er zijn, neem dan contact op!
 • Mary van der Veen

  maryvanderveen@wvo-vanwaarde.nl

  06 18135156

Begeleiding:

Naast advies en training begeleiden we organisaties en ondernemingsraden in veranderingsprocessen. Het verbeteren van de medezeggenschap samenwerking en besluitvorming is onze jarenlange expertise

Daarnaast hebben we alle deskundigheid en ervaring in huis voor (executive) coaching, mediation en intervisie.

Coaching:

Coaching heeft pas zin als het bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers. WvO-vanwaarde coacht medewerkers authentiek, betrokken en zelfbewust. Coaching door WvO-vanwaarde betekent het ontwikkelen van uw talenten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Coaching maakt je zelfbewuster, authentieker en meer autonoom.

Mediation:

Mediation gaat over geschillen tussen partijen. Partijen en de mediator nemen tegenover elkaar de inspanningsverplichting op zich om het gerezen geschil op te lossen door mediation. WvO-vanwaarde zal dit proces faciliteren en begeleiden.

Intervisie:

Intervisie is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van een professionele medewerker in de uitoefening van zijn of haar vak. WVO-Van waarde werkt hierbij vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Een professional heeft inzicht in de relatie tussen zijn professionele opvattingen en handelen enerzijds en zijn meer persoonlijke elementen als eigen stijl, opvattingen, eigenschappen, waarden en normen anderzijds;
 • Professionals onderling kunnen elkaar helpen bij het ontdekken en verduidelijken van deze relatie en kunnen elkaar steunen bij reflectie en de verbetering van hun professioneel handelen.