Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Ondernemingsraad en medezeggenschap

 

WvO-vanwaarde adviseert, traint en begeleidt ondernemingsraden en andere teams in arbeidsorganisaties.

Voor u als voorzitter, secretaris of lid van de Ondernemingsraad geldt dat u met uw team doelen wilt stellen en realiseren. Doelen die van belang zijn voor de onderneming én voor uw achterban.

Om doelen te stellen en te bereiken is een goede samenwerking, zowel onderling in de ondernemingsraad, als met de bestuurder en medewerkers essentieel. Bij goede samenwerking horen afspraken, houding en gedrag.

OR Advies:

Snel gedegen advies en oplossingen voor ondernemingsraden

Ondernemingsraden krijgen vaak advies- en instemmingsaanvragen, waarbij zij behoefte hebben aan deskundig advies. Daarnaast zijn er ook veel andere kwesties waarbij OR advies van een extern deskundige nuttig is. Hieronder volgt een kort overzicht.

Onderwerpen voor OR advies

Onderwerpen voor extern OR advies zijn onder meer:

 • Adviesaanvragen over o.a. reorganisatie, fusie, investeringen
 • Instemmingsaanvragen over o.a. roosters, ziekteverzuim, arbodienst
 • Anticiperen op strategie
 • Beoordelen van financiële cijfers
 • Indienen van een initiatiefvoorstel
 • Omgaan met geheimhouding
 • Besluitvorming in de ondernemingsraad
 • Ontwikkelen van een nieuwe medezeggenschapsstructuur
 • Relatie met de bestuurder
 • Relatie met de Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht)
 • Relatie met de achterban
 • Sociaal Plan

OR trainingen:

WvO-vanwaarde begeleidt en ondersteunt ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en bestuurders met vraagstukken over medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. WvO-vanwaarde biedt ontwikkeltrajecten in maatwerk aan. Een effectieve en efficiënte aanpak die zich kenmerkt door een combinatie van verschillende leervormen zoals onderwijsleer gesprek, coaching on the job. 
We bieden Maatwerktrainingen maar ook OR-trainingen op het gebied van financiën, arbo, wetgeving HR thema’s en vraagstukken rond functioneren en vaardigheden ontwikkeling.

Onze trainingen typeren zich in praktijkgerichtheid, goede analyses en wij realiseren zichtbare verandering en meetbare resultaten. Op deze manier halen wij het beste uit uw OR en organisatie!

Begeleiding:

Naast advies en training begeleiden we organisaties en ondernemingsraden in veranderingsprocessen. Het verbeteren van de medezeggenschap samenwerking en besluitvorming is onze jarenlange expertise

Daarnaast hebben we alle deskundigheid en ervaring in huis voor (executive) coaching, mediation en intervisie.

Coaching:

Coaching heeft pas zin als het bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers. WvO-vanwaarde coacht medewerkers authentiek, betrokken en zelfbewust. Coaching door WvO-vanwaarde betekent het ontwikkelen van uw talenten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Coaching maakt je zelfbewuster, authentieker en meer autonoom.

Mediation:

Mediation gaat over geschillen tussen partijen. Partijen en de mediator nemen tegenover elkaar de inspanningsverplichting op zich om het gerezen geschil op te lossen door mediation. WvO-vanwaarde zal dit proces faciliteren en begeleiden.

Intervisie:

Intervisie is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van een professionele medewerker in de uitoefening van zijn of haar vak. WVO-Van waarde werkt hierbij vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Een professional heeft inzicht in de relatie tussen zijn professionele opvattingen en handelen enerzijds en zijn meer persoonlijke elementen als eigen stijl, opvattingen, eigenschappen, waarden en normen anderzijds;
 • Professionals onderling kunnen elkaar helpen bij het ontdekken en verduidelijken van deze relatie en kunnen elkaar steunen bij reflectie en de verbetering van hun professioneel handelen.